Uchodźstwo wewnętrzne w Palestynie


Wysiedlenia ludności na mocy arbitralnych decyzji są stałą częścia życia Palestyńczyków od roku 1948. Na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych, czyli na Zachodnim Brzegu, w Jerozolimie Wschodniej i w Strefie Gazy, do dzisiaj mają miejsce wysiedlenia wewnętrzne.

Najczęstsze formy arbitralnego wysiedlenia opisuje Zasada 6 Wytycznych ONZ ws. wysiedleń wewnętrznych. Według tego dokumentu wysiedlenie jest arbitralne, a tym samym nielegalne, wówczas, gdy:

 1. oparte jest na polityce apartheidu, „czystki etnicznej” lub innych praktyk mających na celu zmianę religijnych, etnicznych lub rasowych proporcji ludności w danej populacji bądź przynoszących taki skutek;
 2. odbywa się w sytuacji konfliktu zbrojnego, o ile nie występują względy bezpieczeństwa dotkniętej konfliktem ludności cywilnej lub nadrzędne powody natury wojskowej;
 3. wpisuje się w ramy wielkoskalowych projektów budowlanych, które nie są uzasadnione przekonującymi i nadrzędnymi racjami interesu społecznego;
 4. w przypadkach katastrof, chyba że należy przeprowadzić ewakuację z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie dotkniętych katastrofą;
 5. stosowane jest w ramach kary zbiorowej1.

Arbitralne wysiedlenia w Palestynie sterowane są przez rząd izraelski następującymi środkami:

 1. poprzez zabór ziem i drogą przymusowych eksmisji;
 2. unieważnieniami prawa do pobytu, w szczególności w Jerozolimie Wschodniej;
 3. ograniczeniami możliwości budowy, wyburzeniami domów ze względu na brak zezwoleń lub w ramach wymierzania kar;
 4. poprzez budowę i rozbudowę żydowskich osiedli;
 5. przez przemoc stosowaną przez osadników
 6. przez operacje i ćwiczenia wojskowe;
 7. tworzeniem zamkniętych stref militarnych (stref buforowych)2.

info

Arbitralne wysiedlenia zachodzą na okupowanym terytorium Palestyny codziennie. Ciągły transfer ludności palestyńskiej potwierdza Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Opinii Doradczej wydanej w roku 2004 (Konsekwencje Prawne Wzniesienia Muru na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych):

Znaczną liczbę Palestyńczyków wzniesienie muru i wiążący się z tym reżym skłoniły już do opuszczenia pewnych terenów; proces ten będzie trwał w dobudowywania muru. Budowa ta w połączeniu z zakładaniem osad izraelskich […] prowadzi do zmian w proporcjach demograficznych [na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych]3.

W roku 2013 osadników było już ponad pół miliona, pod ich kontrolą znalazło się około 43 procent ziem
Zachodniego Brzegu4. Niezależna Misja Informacyjna ONZ w roku 2013 potwierdziła, że „prawo ludu palestyńskiego do samostanowienia, w tym prawo do stanowienia o tym, jak to samostanowienie wdrażać, prawo do obecności demograficznej i terytorialnej [na PTO] oraz prawo do ciągłej suwerenności co do zasobów naturalnych są w sposób ewidentny przez Izrael łamane poprzez funkcjonowanie osad i ich ciągłą ekspansję5. Sytuacja prawna na Zachodnim Brzegu ma charakter
okupacji w stanie wojny, a dodatkowo przejawia cechy kolonializmu i apartheidu6.

Osiem lat oblężenia strefy Gazy oraz trzy główne eskalacje konfliktu mające miejsce w ciągu ostatnich sześciu lat spowodowały wzrost narażenia wysiedlonych Palestyńczyków na niebezpieczeństwa, zaszkodziły sposobom utrzymania się i mechanizmom przetrwania. Potęguje to fakt, że dwie trzecie populacji Gazy (1,8 miliona) stanowią uchodźcy z 1948 (tj. 1,2 miliona).

Największe wysiedlenie ludności od roku 1967 miało miejsce podczas ofensywy militarnej w 2014; wówczas uchodźcami wewnętrznymi (internally displaced persons, IDP) zostało niemal 500 000 Palestyńczyków – to około 30 procent ludności Gazy7. Ta niedawna fala wysiedleń wpisuje się w całość akcji towarzyszących dotychczasowym starciom i wojskowemu wprowadzaniu siłami okupanta „strefy buforowej”: obszaru no-go wzdłuż granicy z Izraelem.

W Strefie nie sposób zapewnić ludności możliwości bezpiecznej ucieczki, bo podczas starć nie ma miejsc bezpiecznych. Armia izraelska podczas „Operacji Obronny Brzeg” zlekceważyła fundamentalne zasady konieczności, proporcjonalności i ostrożności, powodując śmierć ponad 2 200 Palestyńczyków i Palestynek, z których większość stanowili cywile i uchodźcy; kolejne 11 000 zostało rannych. Celem bezpośrednim była również infrastruktura ONZ, w tym sześć szkół UNRWA służących wysiedlonych cywilom za schronienie8.

Palestyńczycy nie mają w czasie starć możliwości ewakuacji: przejścia graniczne i linia graniczna są na stałe zamknięte. Cywile palestyńscy znajdują się dosłownie w pułapce, w sytuacji bez wyjścia czy też w sytuacji uwięzienia, odmawia się im dostępu do obszarów bezpiecznych, przez co pozostają uwięzieni na terenie objętym działaniami wojennymi, co stanowi naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego.

W wojnie z 2014 roku wskutek zniszczeń domów o niespotykanej dotąd skali (w 18 000 domostw nie dało się dłużej mieszkać) ucierpiało co najmniej 100 000 osób9. Do kwietnia 2016 odbudowano lub
naprawiono jedynie 16 procent (3 000 domostw)10. Wielu wysiedlonych Palestyńczyków nie może odbudować domów ani dokonać napraw, bo do Gazy sprowadzono dotąd mniej niż 1 procent ilości potrzebnych materiałów budowlanych11. Dane z kwietnia 2016 mówią o 90 000 Palestyńczyków i Palestynek wciąż pozbawionych domów i wielokrotnie się przenoszących w ciągu poprzednich dwóch lat12. Osoby te żyją w trudnych warunkach w wynajętych mieszkaniach, namiotach i zbudowanych naprędce zabudowaniach, zaś około ćwierć z nich (23 procent) wciąż mieszka na gruzach swoich dawnych domów13.

Ludność Palestyńska winna być w większym stopniu chroniona od wypędzeń arbitralnych ustaleniami międzynarodowymi: prawo to uznano w Wytycznych ONZ ws. wysiedleń wewnętrznych, które stypulują, że uchodźcom wewnętrznym należy się ustalenie rozwiązania trwałego, w tym prawo do powrotu do domu.14.

Uchodźcy palestyńscy mają również prawo powrotu do pierwotnych miejsc zamieszkania i powinni korzystać z przysługującej im ochrony międzynarodowej. Żaden organ ONZ nie stara się znaleźć trwałego rozwiązania w obliczu doli uchodźców palestyńskich z 1948.

Poszukiwanie rozwiązania dla kwestii uchodźców palestyńskich przestało w istocie należeć do sfery międzynarodowego prawa dotyczącego spraw uchodźczych, stało się za to uzależnione od gry sił, negocjacji politycznych i wiecznie nieuchwytnego porozumienia pokojowego. Dokument sporządzony wspólnie przez UNRWA i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) jasno stwierdza, że „zadanie znalezienia kompleksowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego i palestyńskiego problemu uchodźczego nie stanowi jednakże części mandatu UNRWA, lecz należy do obowiązków stron konfliktu i innych aktorów politycznych”15.

 1. 1

  Francis Deng, Report of the Representative of the Secretary-General, submitted pursuant to Commission resolution 1997/39, Addendum: Guiding Principles on Internal Displacement, UNHRC, E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998) at Principle 6.  

 2. 2

  UNOCHA, Forced Displacement, Fragmented Lives: Humanitarian Overview 2015, June 2016. Available at: (link); Nur Masalha, A Land Without a People, Israel, Transfer and the Palestinians 1949-96 (London: Faber and Faber, 1997) at 91, 93; David Kretzmer, The Occupation of Justice, The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories (New York: State University of New York Press, 2002) at 75-76, 90; See for instance: UNOCHA, „Lack of Permit” Demolitions and Resultant Displacement in Area C, UNOCHA Special Focus OPT (May 2008), Online: Ochaopt; Jeff Halper, Obstacles to Peace, A Re-Framing of the Palestinian-Israeli Conflict, Israeli Committee Against House Demolition, 2nd ed (Jerusalem: Al Manar Printing Press, 2004) at 30; UNOCHA, The Humanitarian Impact of Israeli Settlement Policies, Update, UNOCHA OPT (December 2012), Online: (link) ; IDMC, OPT: Gaza Offensive Adds to Scale of Displacement, Internal Displacement Monitoring Centre and Norwegian Refugee Council (2009) at 1, 5-6, Online: (link)  

 3. 3

   Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, [2004] ICJ Rep 136 at para 133.  

 4. 4

  UNOCHA, The Humanitarian Impact of Israeli Settlement Policies, Update, UNOCHA OPT (December 2012), Online: (link)  

 5. 5

  [Emphasis added] Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UNGAOR, UN Doc A/HRC/22/63 (2013) at para 38.  

 6. 6

   See Orna Ben-Naftali, Aeyal M Gross & Keren Michaeli, „Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory” (2005) 23 Berkeley Journal of International Law 551 at 580; John Dugard & John Reynolds, „Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory” (2013) 24:3 European Journal of International Law867 at 909-910.  

 7. 7

  Report of the Secretary-General, Peaceful Settlement of the Question of Palestine, UNGA/UNSC, 69th Sess, UN Doc S/2014/650 (2014) at para 21.  

 8. 8

   Report of the Secretary-General, Peaceful Settlement of the Question of Palestine, UNGA/UNSC, 69th Sess, UN Doc S/2014/650 (2014) at para 22.  

 9. 9

  The Gaza Strip: Internal Displacement in the Context of the 2014 Hostilities, UNOCHA, July 2015. Available at: (link) ; Report of the Secretary-General, Peaceful Settlement of the Question of Palestine, UNGA/UNSC, 69th Sess, UN Doc S/2014/650 (2014) at para 21.  

 10. 10

  Gaza: Internally Displaced Persons, UNOCHA, April 2016 at 10. Available at: (link)  

 11. 11

   The Gaza Strip: Internal Displacement in the Context of the 2014 Hostilities, UNOCHA, July 2015. Available: (link)  

 12. 12

  Gaza: Internally Displaced Persons, UNOCHA, April 2016 at 2-3. Available at: (link)  

 13. 13

  FGaza: Internally Displaced Persons, UNOCHA, April 2016 at 2. Available at: (link)  

 14. 14

  Francis Deng, Report of the Representative of the Secretary-General, submitted pursuant to Commission resolution 1997/39, Addendum: Guiding Principles on Internal Displacement, UNHRC, E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998) at Principle 28.  

 15. 15

  UNRWA & UNHCR, The United Nations and Palestinian Refugees (Amman & Geneva: UNRWA & UNHCR, 2007) at 5.